MAY 23, 2015 ( TRẠI GIA ĐÌNH HỘI THÁNH TEXAS 2015 )

                                                                   TRẠI GIA ĐÌNH HỘI THÁNH TEXAS 2015 
                                                        
Lúc 10:00AM,Thứ Bảy ngày 23 tháng 5 năm 2015

Chào Mừng                                                                 Mục Sư Huỳnh văn Linh
Ca Ngợi Chúa                                                             Ban Ca Ngợi & Hội Chúng
                        Lên Đền Thánh
                        Hãy Cất Tiếng Vui Mừng / Make A Joy full Noise
                        How Great is Our God
                        Từ Cỏi Lòng Sâu Thẳm
Cầu Nguyện Khai Lễ                                                               Mục Sư Nguyễn Thanh Bạch
Đọc Kinh Thánh Đối Đáp                                                         Mục Sư Nguyễn Biên
         Thi Thiên 18: 1- 6 ( Psalm 18: 1-6 )
Tôn Vinh Chúa                  " Still "                                             Student Praise Band
 Đọc Kinh Thánh                                                                       Mục Sư Nguyễn Biên
          2 Cô- rinh-tô 15:1-11
 Câu Chuyện Chúa Giê-su                                                         A Video
 Dâng Hiến                                                                                 Mục sư Lê Phước Thuận & Ban Dâng Hiến
 Biệt Thánh Ca                                                                           Hợp Ca
 Đọc Kinh Thánh                                                                         Mục sư Nguyễn Biên
          Thi Thiên 18: 16- 31 ( Psalm 18:16- 31)

 Sứ Điệp: " Đường Lối Chúa Trọn Ven"                                         Mục Sư Hồ Cơ Nghiệp
 Tôn Vinh Chúa                                                                               Ban Ca Ngợi & HộiChúng
 Cầu Nguyện Chung                                                                        Hội Chúng
 Hát Tôn Vinh                                                                                   Hội Chúng
 Chúc Phước                                                                                    Mục Sư Huỳnh VănLinh
                                                                      Tất Lễ