MAY 24, 2020

LễThờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome&Thông Báo – MSNC-QQN HòaTrần

Lời Mời Thờ Phượng:ThiThiên 68: 32-35

Call To Worship:Psalms68: 32-35

 

TC # 198Vững Tin Nơi Chúa- TC# 249 “Nương Cánh Chúa”

 

 

CầuNguyệnKhaiLễ– Invocation...............................MSNC-QQN HòaTrần

KinhThánh:Ha-ba-cúc 3:16-19……………………………….Ô.Tim Huỳnh

Scripture Reading: ………………………………..………Habakkuk 3: 16-19

Sứ Điệp:Đức Tin Trong Khủng Hoảng”………….MụcSưTrầnNgọcHòa

Message:“Faith In Crisis.......................................................RevHoa N tran

DângHiến – Offering:TC # 215CungHiếnCuộcĐời……...…..HộiChúng

Thánh Ca# 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................Hội Chúng Đứng

CầuNguyệnChúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

*Câu Gốc:
“ĐứcGiê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi, Ngài làm cho chân tôi giống như chân con hưu tôi đi trên các nơi cao của mình.”                                                                                                                                                                                        (Ha-ba-cúc 3: 19)

 

          *HướngDẫn CT – MC:Ô. Tim Huỳnh

*DângHiến: ----Online--------

*Ban ÂmNhạc – Music:Tai Lê

 

 

Link:     https://www.youtube.com/channel/UC9ZMzeNjFj-ChDoMq6kLI3A/featured 

 

*Khi khôngliênlạcđượcvớiMSNCHòaTrần& CTVMV Quang Lê, xingọi:

Ông:HuyNguyễn (512) 656-2262

Mrs. Heather Williams: (512)619-3876