MAY 25& 26, 2024 ( TRẠI GIA ĐÌNH )

                        TRẠI HÈ GIA ĐÌNH         
          25- 26/05/2024

                  CHỦ ĐỀ:  
     SỐNG ĐẠO TRONG THỜI KỲ CUỐI CÙNG
" Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào,"
                        ( II Phi-e-rơ 3: 11- 12 )