MAY 29, 2016 ( Trại Gia Đình Hội Thánh, Texas ).

TRẠI GIA ĐÌNH HỘI THÁNH TEXAS 2016
400 Private Road 6036, Palestin, Texas 75801.

Chương Trình Thờ Phượng ( May 28, 2016 )
   10:00 AM. Hội Thánh Grand Prairie
         Sứ Điệp:
                      " Nguồn Lẽ Thật "_ Giăng 17: 17
                                                     MS Jimmy Khánh Nguyễn
   7:30 PM. Hội Thánh Alief
           Sứ Điệp:
                       " Chân Lý Là Gì " _ Phierơ 1: 1-12
                                                      MS Nguyễn Thỉ
Chương Trình Thờ Phượng ( May 29,2016 )
     9:30 AM. Hội Thánh Lời Chúa
           Sứ Điệp:
                        " Hội Thánh Sống Chân Lý "_ I Phierơ 2: 1-12
                                                                       MS Nguyễn Thỉ
     7:30 PM. Hội Thánh Thi Thiên
             Sứ Điệp:
                      " Đắc Thắng Cám Dỗ "_ Luca 4: 1-13 
                                                              MS Nguyễn Thỉ