MAY 31, 2020

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome &Thông Báo – MSNC-QQN HòaTrần

Lời Mời Thờ Phượng:ThiThiên72: 18-19

Call To Worship:Psalms72: 18-19

 

TC # 207CầnChúaLuôn- TC# 315 “ChúaHằngChănGiữ”

 

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation...............................MSNC-QQN HòaTrần

KinhThánh:II Cô-rinh-tô 1:3-11…………………………..……Ô. Quang Lê

Scripture Reading: ………………………………………II Corinthians 1:3-11

Sứ Điệp:Nguồn An Ủi”……………………………MụcSưPhan VĩnhPhúc

Message:“Our Source Of Comfort......................................RevPhuc V Phan

Tôn Vinh Chúa: TC#298 “Chúa Hiểu Tâm Trạng”………….…..Ban HátDẫn

Dâng Hiến – Offering:TC # 221Dâng Chúa Thủy Chung……...HộiChúng

Thánh Ca # 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction........................................
*Câu Gốc:
“Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời  ban sự yên ủi.”                                                                                                                                                                                      (II Cô-rinh-tô 1:3)

 

          *HướngDẫn CT – MC:Ô. Quang Lê

*DângHiến: ----Online--------

*Ban ÂmNhạc – Music:Tai Lê