Như Con Chiên Chúa_ MSNC Trần Ngọc Hòa

Câu Gốc:
            
“Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời; và chúng ta thật là con cái Ngài. Ấy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài!”                  (I Giăng 3:1)

Tags: