Niềm Tin Thiếu Chúa Thánh Linh_ MSQN Huỳnh Văn Linh

Suy Gẫm

Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an;

                                           ( Rô -ma 8: 6)

Tags: