NOVEMBER 01, 2015

                 

                   Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                     Chào Mừng–Welcome: MS. Quản Nhiệm

                    Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 96: 1-6

                               Call To Worship: Psalm 96: 1-6

                     “Thank You” –  “Blessed Be Your Name”

                                 TC 42 “Khúc Hát Tâm Linh”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Thi-Thiên 146: 1-10 . . . . . . . . . . . . . Hiệp Trần

Scripture Reading: Psalm 146: 1-10 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . Frank Le

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Bầu Cử Chấp Sự 2016 – Deacon Board Voting . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tiệc Thánh – Communion. . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TC 370 “Tiệc Thánh”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng

Message: From Praising Experience . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

 “Kinh Nghiệm Ngợi Ca”. . . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

“Give Thanks” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . English Ministry

Dâng Hiến – Offering TC 242 “Khát Khao Dòng Nước”. . .Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction. . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Suy Gẫm:

“Đức Giê-Hô-Va sẽ cai trị đời đời; Ớ Si-ôn, Đức Chúa Trời ngươi

làm vua đến muôn đời! Ha lê lu gia!” ( Thi-thiên 146:10  ).

 

Hướng Dẫn CT – MC: Hiệp Trần – Frank Le

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – ThiênTài

Ban Tiếp Tân – Ushers: Ryan - Jennie

Ban Dâng Hiến – Offering: Andy - Jacob

Ban Tiệc Thánh:            TĐ Trần Ngọc Hòa – Ô. Trần Hùng

                                         Ô. Tim Huỳnh – Ô. Quang Lê

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lý