NOVEMBER 01, 2020

LễThờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome &Thông Báo – MSNC Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên145: 1-5

Call To Worship:Psalms145: 1-5

 

TC # 303Bàn Tay Mang Dấu Đinh- TC#304 “Ngài CứuTôi”

TC# 317 “Chúa Đang Gọi”

 

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation……………………MSNC Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh:Ê-xơ-ra 3: 8-13……...………….…………………Ô. Phục Phạm

Scripture Reading: …………………………....…………………..Ezra 3: 8-13

TiệcThánh: TC#370 “TiệcThánh”………………………………...HộiChúng

SứĐiệp:Một Khởi Đầu Mới”…...………….……….MSNC.TrầnNgọcHòa

Message:“A New Beging With God…………..………..Pastor Hòa N Tran

Tôn Vinh Chúa: TC#307 “ĐấngNắmGiữTươngLai”………....Ban HátDẫn

DângHiến – Offering:TC # 215CungHiếnCuộcĐời…...…......HộiChúng

Thánh Ca# 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................HộiChúng Đứng

CầuNguyệnChúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

*Câu Gốc:“Chúng ca hát đối đáp mà ngợi khen cảm tạ Đức Giê-hô-va rằng: Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là tốt lành, lòng thương xót của Ngài đối với Y-sơ-ra-ên còn đến đời đời! Cả dân sự đều kêu reo tiếng lớn, ngợi khen Đức Giê-hô-va, bởi vì người ta xây nền đền thờ của Đức Giê-hô-va.”            (Ê-xơ-ra 3: 11)

*HướngDẫn CT – MC:Ô. PhụcPhạm*DângHiến: ----Online--------  *Ban ÂmNhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê                                               *Ban TiệcThánh:Du Nguyễn – HuyNguyễn

Link:     https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được với  MSNC Hòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi:

                        Ông: PhụcPhạm (512) 736-5445

                Mrs. Heather Williams: (512) 619- 3876