NOVEMBER 02, 2014

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome – MS Quản Nhiệm
­­­Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 121:1-8
 
Call To Worship: Psalms 121:1-8
 TC 134 Bài Ca Tâm Linh (Spirit Song) – TC 180 Yêu Thương Chúa Thêm (More Love to Thee) – 
TC 251 Vầng Đá Muôn Đời (Rock of Ages)  
 
  Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MS Quản Nhiệm
  Kinh Thánh Đối Đáp: Thi-thiên 27:1-14 (Cựu Ước tr. 519)  . . . .Huỳnh Thái Bình   
  Scripture Reading: Psalms 27:1-14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Billy Nguyen Pearson
  Tiệc Thánh – Communion Service TC 370  . . . . . . . . . . . . . .  MS. Quản Nhiệm
  Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
  Sứ Điệp: “Đồn Lũy Của Mạng Sống. . . . . . . . . . . . . . . . . . . MS. Quản Nhiệm
  Message: “The Protection” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastor Linh Huynh
  Tôn Vinh Chúa TC 240 “Gần Lòng Từ Ái” . . . . . . . . . . . . . . . .. Ban Thờ Phượng
  Dâng Hiến – Offering TC 234 “Tận Hiến Cho Chúa”. . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng                                                      
   (Dâng hiến là đặc ân của con dân Chúa. Quý thân hữu xin đừng bận tâm!)
  Thông Báo – Announcement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
  Tôn Vinh Chúa TC 03 “Tôn Vinh Chân Thần” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng
  Cầu Nguyện Chúc Phước . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MS. Quản Nhiệm
 
  Suy Gẫm: Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi: Tôi sẽ hãi hùng ai?
                                                                                                     (Thi-thiên 27:1b)
 
 Hướng Dẫn CT – MC:         Huỳnh Thái Bình Billy Nguyen Pearson  
 Ban Âm Nhạc – Music:        Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Julie Lý
                                              Trần Nghiệm – Thiên Tài
 Ban Tiếp Tân – Ushers:       Samuel Tran Justin Tran
 Ban Dâng Hiến – Offering:  Frank Le Justine Tran 
 Giúp Giờ Thiếu Nhi:           Julie Lý
 Ban Tiệc Thánh:                   T.Đ Trần Ngọc Hòa – Ô. Nguyễn Xuân Hoàng
                                              Ô. Trần Hùng  –  Ô. Tim Huynh
 
Thi-thiên 27:1-14,  Kinh Thánh Bản Truyền Thống, Cựu Ưc trang 519.