NOVEMBER 05, 2017

                 Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm

                  Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 27: 1-4

                            Call To Worship: Psalm 27: 1-4

 

   TC 356 “Quây Quần Bên Chúa” – TC 357 “Bài Ca Hiệp Nhất”          

                           TC 172 “Khi Jêsus Ngự Vào Lòng”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Ma-thi-ơ 6: 19-24 . . . . . . . . . . . . . . . . . Thái Bình

Scripture Reading: Matthew 6: 19-24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Tiệc Thánh – Communion. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TC 370 “Tiệc Thánh”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .Hội Chúng

Bầu Chấp Sự Niên Khóa 2018-2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hội Thánh              

Message: “An Unified Life” . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pastor Linh Huynh

 “Cuộc Đời Hiệp Nhứt” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TC 266 “Nơi Ẩn Nấp Lúc phong Ba” . . . . . . . . . . . . . . . .Youth Ministry

Dâng Hiến – Offering TC 234 “Tận Hiến Cho Chúa”. . . . . . . .Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction. . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Suy Gẫm: “Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà

yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi

không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa.”    

                                                                                                   ( Ma-th-ơ 6: 24 )                                                                                  

Hướng Dẫn CT – MC: Thái Bình

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Justin Tran – Andy Le

Ban Dâng Hiến – Offering: Frank Le – Gabriel DeLeon

Ban Tiệc Thánh:            Phục Phạm – Henry Phùng

                                         Tài Lý – Tim Huỳnh

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Thúy Lê & Cô Trang Nguyễn