NOVEMBER 05, 2023

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo –MSQN Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên136:1-3

Call To Worship:Psalms: 136:1-3

 

BTC “Tôn Vinh Chiên Con”–BTC“Ngàn Lời Chúc Tán”

                                    TC#187 “Ân Điển”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation…………………....MS Phạm Thanh Bình

Kinh Thánh:I Tê-sa-lô-ni-ca 5:14-18…..……...…………Cô Jennie Thúy Lê

Scriptures Reading:…………………………………I Thessalonians 5: 14-18

CầuNguyện Cho Thiếu Nhi…………………………………CôKim Thương

Tiệc Thánh: TC#108 “GầnThậpTựHơn”…………………..……HộiChúng

Hội Thánh ĐềCửỨng Viên ChấpSự 2024-2026…...….MS.Trần Ngọc Hòa

SứĐiệp “Biết Ý Muốn Chúa”……………………….….MS. Trần Ngọc Hòa

Message: “Knowing God’s Will”…………………………Rev. Hoa Ng Tran

Tôn Vinh Chúa:BTC“Blessings- Ơn Lành”……………………........Đơn Ca

DângHiến – Offering:TC#234 “TậnHiến Cho Chúa”.…….……HộiChúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”……………………...HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction…………….MSQN. Trần Ngọc Hòa

 

*Câu Gốc:Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy.

(I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18)

*Hướng Dẫn/ MC:Cô Jennie Thúy Lê.*Dâng Hiến/ Offering:Ryan Huỳnh- Nathan Nguyễn

*Ban Tiệc Thánh: ChấpSự Tim Huỳnh- ChấpSự Huy Nguyễn.

                        ChấpSự Dũng Trịnh- ChấpSự Danny Du Nguyễn

*Ban Âm Nhạc/ Music: Hoàng Lê- Tài Lê- Bảo Anh- Uyên Đoàn-

 Eric Ly- Vy Phạm.

 

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Chấp Sự: Hòa Lý (512) 913- 2830