NOVEMBER 06, 2016

                   Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                     Chào Mừng–Welcome: MS. Quản Nhiệm

                   Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 84: 3-7

                              Call To Worship: Psalm 84: 3-7

 

     TC 2 “Thánh Vương Ngự Lai” TC 457 “Chúc Tôn Chúa”

              TC 6 “Thánh Thay! Thánh Thay! Thánh Thay”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Thi-thiên 95: 1-7a . . . . . . . . . . . . . . Jennie Le

Scripture Reading: Psalm 95: 1-7a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . ..Mục Sư Quản Nhiệm

Tiệc Thánh – Communion. . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TC 370 “Tiệc Thánh”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hội Chúng

Message: “The Greatest” . . . . . . . . . . . . . . . . .Pastor Linh Huynh

 “Cao Cả Nhất”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TC 10 “Vinh Quang Thuộc Chúa” . . . . . . . . . . . . . . . . . .Youth Team

Dâng Hiến – Offering TC 95 “Chúa Không Đổi Thay”. . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction. . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:

    “Chúng tôi hãy lấy lời cảm tạ mà đến trước mặt Chúa,

     Vui mừng mà hát thơ ca cho Ngài (Thi Thiên 95: 2).”

 

Hướng Dẫn CT – MC: Jennie Le

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Justin Tran – Justine Tran

Ban Dâng Hiến – Offering: Ryan Huynh – Billy Pearson

Ban Tiệc Thánh:            Ô. Phục Phạm – Ô. Hennry Phùng

                                         Ô. Tài lý – Ô. Dũng Trịnh

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý