NOVEMBER 07, 2021

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo – MS-QN Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 9: 10-11

Call To Worship:Psamls9: 10-11

 

TC 459 “Lời Tạ Ơn” – TC 463 “Dâng Lời Tán Dương”

             TC 470 “Lời Con Ca Tụng”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation…………………...MS-QN Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh:Khải Huyền 5: 1- 10…..….…………...……..Cô Jennie Thúy Lê

Scripture Reading: …………………...………....................Revelation 5: 1- 10

Cầu Nguyện Cho Thiếu Nhi…………..……....……CTVMV- Thầy Thái Bình

Tiệc Thánh:TC#374 “Thập Tự Xưa”………………………………Hội Chúng

Sứ Điệp: “Chiên Con Đáng Ngợi Khen”……......……MSQN. Trần Ngọc Hòa

Message: “Worthy Is The Lamb”…..…………. …..…….…..Rev Hoa N Tran

Tôn Vinh Chúa:TC#475 “Thi Thiên 86”…………………….English Ministry

Dâng Hiến – Offering:TC#234 “Tận Hiến Cho Chúa”………….….Hội Chúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”………………………Hội Chúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction………………………………Mục Sư

 

*Câu Gốc:Chúng hát một bài ca mới rằng: Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra; vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước, và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước, và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta; những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất.”

                                (Khải Huyền 5:9-10)

 

*HướngDẫn CT – MC:Cô Jennie Thúy Lê.                                                              
*Dâng Hiến: Frank Le- Vy Pham.

*Ban Tiệc Thánh: Ô Phục Phạm- Ô Tim Huỳnh

                              Ô Du Nguyễn- Ô Huy Nguyễn

*Ban Âm Nhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê- Eric Lý.Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Ông: Huy Nguyễn (512) 656-2262

                          Mrs. Tina Nguyn: (512) 296-3276