NOVEMBER 08, 2015

                                    

                   Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                 Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm

                   Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 100: 1-5

                             Call To Worship: Psalm 100: 1-5

         TC 61 “Yêu Jêsus” – TC 50 “Chúa Thánh Vinh Quang”  

                                TC 42 “Khúc Hát Tâm Linh”

     

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Thi-thiên 147: 1-20 . . . . . . . . . . . . Julie Lợi Lý

Scripture Reading:Psalm 147: 1-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Message: The Highest Exercise” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Khả Năng Thực Hành Cao Nhất” . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TC 406 “Cha Từ Ái” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 303 “Bàn Tay Mang Dấu Đinh”. Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước–Benediction. . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:

   “Hãy hát sự Cảm Tạ cho Đức Giê-Hô-Va, gãy đàn cầm mà ngợi

     khen Đức Chúa Trời chúng tôi ( Thi-thiên 147: 7 ).”

                        

 

Hướng Dẫn CT – MC: Julie Lợi Lý

Ban Âm Nhạc – Music: Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                         Julie Lý – Thiên Tài

Ban Tiếp Tân – Ushers: Ngân Nguyễn – Loan Đoàn

Ban Dâng Hiến – Offering: Kim Anh Nguyễn – Tina Phùng

 

 

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Giao Trương