NOVEMBER 08, 2020

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome &Thông Báo – MSNC Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên33: 1-5

Call To Worship:Psalms33: 1-5

 

TC # 291TrướcRạngĐông- TC#290 “ĐiVớiChúa”

TC# 300 “TộiLỗiCấtXa”

 

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation……………………MSNC TrầnNgọcHòa

KinhThánh:Đa-ni-ên 6: 1-10……...………….……….…CTVMV Quang Lê

Scripture Reading: …………………………....…………………Daniel 6:1-10

SứĐiệp:Tạ Ơn Trong Rối Loạn”…...………….…..MSNC.TrầnNgọcHòa

Message:“Living Thanks In Disturbing World.………..Pastor Hòa N Tran

Tôn Vinh Chúa: TC#298 “ChúaHiểuTâmTrạng”……...……....Ban HátDẫn

Dâng Hiến – Offering:TC # 215CungHiếnCuộcĐời…...…......HộiChúng

Thánh Ca# 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

*Câu Gốc:“Khi Đa-ni-ên nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi, thì về nhà mình (những cửa sổ của phòng người thì mở hướng về Giê-ru-sa-lem).Tại đó, cứ mỗi ngày ba lần, người quì gối xuống, cầu nguyện, xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình, như vẫn làm khi trước.” (Đa-ni-ên 6: 10)

*HướngDẫn CT – MC:CTVMV Quang Lê.*DângHiến: ----Online--------   *Ban ÂmNhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê

Link:     https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được với  MSNC Hòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi:

                        Ông: PhụcPhạm (512) 736-5445

                Mrs. Heather Williams: (512) 619- 3876