NOVEMBER 09, 2014

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng – Welcome – MS Quản Nhiệm

­­­Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 134:1-3

 

Call To Worship: Psalms 134:1-3

 TC 58 “Ca Ngợi Chúa Tôi” – TC 149 “Phần Vui Thỏa”

TC 251 “Vầng Đá Muôn Đời”   

   

  Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MS Quản Nhiệm

  Kinh Thánh Đối Đáp: Thi-thiên 101:1-8 (Cựu Ước tr. 565)  . . . . . . . Thiên Tài Lê   

  Scripture Reading: Psalms 101:1-8

  Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm

  Sứ Điệp: “Quyết Tâm Phước Hạnh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MS. Quản Nhiệm

  Message: “I Will” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pastor Linh Huynh

  Tôn Vinh Chúa TC 296 “Chúa Dẫn Đưa Tôi” . . . . . . . . . . . . . . Ban Thờ Phượng

  Dâng Hiến – Offering TC 233 “Dâng Điều Tốt Nhất”. . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng                                                      

   (Dâng hiến là đặc ân của con dân Chúa. Quý thân hữu xin đừng bận tâm!) 

  Thông Báo – Announcement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm

  Tôn Vinh Chúa TC 03 “Tôn Vinh Chân Thần” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng

  Cầu Nguyện Chúc Phước . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MS. Quản Nhiệm

 

  Suy Gẫm: Tôi sẽ ăn ở cách khôn ngoan trong đường trọn vẹn.

                                                                                                (Thi-thiên 101:2a)

 

 Hướng Dẫn CT – MC:         Thiên Tài Lê  

 Ban Âm Nhạc – Music:        Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Julie Lý

                                              Trần Nghiệm – Thiên Tài

 Ban Tiếp Tân – Ushers:       Ngân Nguyễn Lan Anh

 Ban Dâng Hiến – Offering:  Nghiệm Trần Phục Phạm 

 Giúp Giờ Thiếu Nhi:            Kim Anh

 

 

Thi-thiên 101:1-8,  Kinh Thánh Bản Truyền Thống, Cựu Ưc trang 565.