NOVEMBER 10, 2019

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome&Thông Báo – Announcement: MSNC.QQN

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên 99:1-5

Call To Worship:Psalms99:1-5

 

TC 459 “Lời Tạ Ơn”–  TC 455“Nhìn Lên Cha Thánh”

TC 168 “Chúa Đem An Vui Cho Tôi”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation........................MSNC. Quyền Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp:Phi-líp 4:4-9...............................................Thiên Tài Lê

Scripture Reading:...................................................................Philippians 4:4-9

Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi.....................................CôTrang Nguyễn

Sứ Điệp:“Chọn Thái Độ Biết Ơn.....................Mục Sư NC. Trần Ngọc Hòa

Message:“Choosing an Attitude of Thankfulness...........Pastor Hoa N. Tran Tôn Vinh Chúa
TC 465 “Trong Giây Phút Này”................Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering:TC 479 “Dâng Lời Cảm Tạ”.......................Hội Chúng

Thánh Ca 03 “Tôn Vinh Chân Thần”......................................HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

 

*CâuGốc:
“Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lờicầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. ”(Phi-líp 4:6)

 

 

 

 

                    *Hướng Dẫn CT – MC:Thiên Tài Lê

*Ban Âm Nhạc – Music:Lê Hoàng –TuấnNguyễn – Tài Lê – Eric Lý

*Ban Tiếp Tân – Ushers: Nhung Phạm & Thy Nguyễn

*Ban Dâng Hiến – Offering:Công Võ & Brian Fung

*Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Tracy Trương&Cô Trang Nguyễn