NOVEMBER 12, 2017

                
                 Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
               Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm
                 Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 28: 6-9
                            Call To Worship: Psalm 28: 6-9

 TC 236 “Vâng Theo Chúa” – TC 238 “Trông Mong Thiên Ân”
                          TC 172 “Khi Jêsus Ngự Vào Lòng”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . .  . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm
Kinh Thánh Đối Đáp: Ma-thi-ơ 5: 17-20 . . . . . . . . . . . . . .Ô. Quang Lê
Scripture Reading: Matthew 5: 17-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm             
Message: “Will Be Fulfilled” . . . . . . . . . . . . . . . Pastor Linh Huynh
 “Đến Khi Hoàn Nghiệm” . . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm
TC 360 “Lời Dịu Dàng” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ban Cơ Đốc Giáo Dục
Báo Cáo Sinh Hoạt Ban Cơ Đốc Giáo Dục . . . . . . . . . .Bà Thu Nguyễn
Dâng Hiến – Offering TC 361 “Âm Nhạc Thánh Kinh”. . . . Hội Chúng
Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh
TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . .Hội  Chúng
Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Suy Gẫm: 
“Vì Ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì
một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến
khi mọi sự được trọn. (Ma-thi-ơ 5: 18)”
                                                                                     
Hướng Dẫn CT – MC: Ô. Quang Lê
Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn 
                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm
Ban Tiếp Tân – Ushers: Ô. Tim Huỳnh – Ô. Du Nguyễn
Ban Dâng Hiến – Offering: Bà Huế Williams – Bà Nga Nguyễn
                                       
Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Thúy Lê & Cô Trang Nguyễn