NOVEMBER 12, 2023

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo –MSQN Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên100:4-5

Call To Worship:Psalms: 100:4-5

 

TC#182“Yêu Chúa Hơn”–TC#212“Tôn Vinh Chúa Chí Tôn”

                                    TC#187 “ÂnĐiển”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation…………………........MSTrần Ngọc Hòa

Kinh Thánh:Thi Thiên 116……....……...………………………A. Trọng Lê

Scriptures Reading:………………………………….……………Psalms 116

CầuNguyện Cho Thiếu Nhi…………………………………CôKim Thương

Sứ Điệp “Phước Ân Tuôn Tràn”………………….……..MS. Hứa Trung Tín

Tôn Vinh Chúa:BTC“Thi Thiên 91”……………………..................Song Ca

DângHiến – Offering:TC#221 “Dâng Chúa Thủy Chung”.……..HộiChúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”……………………...HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction………………MS Phạm Thanh Bình

 

*Câu Gốc:Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va.Về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi?

(Thi Thiên116:12)

*Hướng Dẫn/ MC:Anh Trọng Lê*Dâng Hiến/ Offering:Brian Phung- Dũng Trjnh

*Ban Âm Nhạc/ Music: Hoàng Lê- Tài Lê- Bảo Anh- Uyên Đoàn-

 - Vy Phạm.

 

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Chấp Sự: Hòa Lý (512) 913- 2830

Chấp Sự:Tracy Trương (512) 775-2394