NOVEMBER 13, 2016

 

                   Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                     Chào Mừng–Welcome: MS. Quản Nhiệm

                   Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 85: 7-9

                              Call To Worship: Psalm 85: 7-9

 

    TC 30 “Vì Sao Tôi Ca ngợi?” TC 32 “Tôn Vinh Chúa Tôi”

                                  TC 457 “ Chúc Tôn Chúa”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Thi-thiên 108: 1-6 . . . . . . . . . . . . .Phục Phạm

Scripture Reading: Psalm 108: 1-6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . ..Mục Sư Quản Nhiệm

Message: “The Praising Heart” . . . . . . . . . . . Pastor Linh Huynh

 “Tấm Lòng Ngợi Ca”. . . . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

TC 309 “Trên Đồi Hoàng Hôn” . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 109 “Sông Tình yêu”. . . . . . . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction. . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:

           “Vì sự nhân từ Chúa lớn cao hơn các từng trời;

           Sự chân thật Chúa đến tận các mây.”

                                ( Thi Thiên 108: 4 )

 

 

Hướng Dẫn CT – MC: Phục Phạm

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Julie Lợi Lý – Tina Phùng

Ban Dâng Hiến – Offering: Công Võ – Brian Fung

 

 

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý