NOVEMBER 14, 2021

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo – MS-QN Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 34: 7-9

Call To Worship:Psamls34: 7-9

 

TC 262 “Hốc Đá Vững An” – TC 465 “Trong Giây Phút Này”

             TC 470 “Lời Con Ca Tụng”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation…………………...MS-QN Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh:Rô-ma 6: 1-4…..….…………...…………..…..Bà Hồng Nguyễn

Scripture Reading: …………………...………...........................Romans 6: 1-4

Cầu Nguyện Cho Thiếu Nhi…………..……....……CTVMV- Thầy Thái Bình

Sứ Điệp: “Chết Để Được Sống”…………......……….MSQN. Trần Ngọc Hòa

Message: “Dying To Live”………...…………. …..…….…..Rev Hoa N Tran

Tôn Vinh Chúa:BTC:Cảm Tạ Chúa Suốt Một Năm Qua…………….Song Ca

Dâng Hiến – Offering:TC#221 “Dâng Chúa Thủy Chung”………Hội Chúng

Thánh Lễ Báp-têm & Dâng Con………………………….MS Trần Ngọc Hòa

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”………………………Hội Chúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction………………………………Mục Sư

 

*Câu Gốc:Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy.”

                                (Rô-ma 6: 4)

 

*HướngDẫn CT – MC:Bà Hồng Nguyễn (Huy Nguyễn).                                                               *Dâng Hiến: Julie Lợi Lý- Tina Phùng.

*Ban Âm Nhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê- Eric Lý.

 

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Ông: Huy Nguyễn (512) 656-2262

                          Mrs. Tina Nguyn: (512) 296-3276