NOVEMBER 15, 2020

LễThờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome &Thông Báo – MSNC Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên135: 1-6

Call To Worship:Psalms135: 1-6

 

TC # 240Gần Lòng Từ Ái- TC#249 “Nương Cánh Chúa”

TC# 252 “Gần Chúa Hơn”

 

 

CầuNguyệnKhaiLễ– Invocation……………………MSNC TrầnNgọcHòa

KinhThánh:I Giăng 5: 14-17……...………….………………Ô HuyNguyễn

Scripture Reading: ………………………….…………………I John 5: 14-17

SứĐiệp:Vững Tâm Cầu Xin”…...………….………....MS. Phan VĩnhPhúc

Message:“Be FirmingIn Pray.………….…………...Pastor Phuc V. Phan

Tôn Vinh Chúa: TC#277 “DòngBìnhTịnh”………….....……....Ban HátDẫn

DângHiến – Offering:TC # 234TậnHiến Cho Chúa…....…......HộiChúng

Thánh Ca# 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................HộiChúng Đứng

CầuNguyệnChúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

*Câu Gốc:“Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta.”

                                                                                                                 (I Giăng 5: 14)

*HướngDẫn CT – MC:Ô. HuyNguyễn*DângHiến: ----Online--------           *Ban ÂmNhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê

Link:     https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được với  MSNC Hòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi:

                        Ông: PhụcPhạm (512) 736-5445

                Mrs. Heather Williams: (512) 619- 3876