NOVEMBER 16, 2014

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome – MS Quản Nhiệm
­­­Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 128:1-6
 
Call To Worship: Psalms 128:1-6
 TC 96 “Tình Chúa Bao La” – TC 168 “Chúa Đem An Vui Cho Tôi”
TC 251 “Vầng Đá Muôn Đời”   
 
 
  Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MS Quản Nhiệm
  Kinh Thánh Đối Đáp: Thi-thiên 107:10-22 (Cựu Ước tr. 571)  . . . . . . . Quang Lê   
  Scripture Reading: Psalms 107:10-22
  Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
  Sứ Điệp: “Tình Yêu Phước Hạnh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
  Message: “His Love Never Runs Out”  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pastor Linh Huynh
  Tôn Vinh Chúa TC 199 “Tình Yêu Muôn Đời” . . . . . . . . . . . . . .Ban Thờ Phượng
  Dâng Hiến – Offering TC 221 “Dâng Chúa Thủy Chung”. . . . . . . . . . Hội Chúng                                                      
   (Dâng hiến là đặc ân của con dân Chúa. Quý thân hữu xin đừng bận tâm!) 
  Thông Báo – Announcement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
  Lễ Báp Têm - TC 403 “Con Sông Thanh Tẩy”. . . . . . . . . . . . . MS. Quản Nhiệm
  Tôn Vinh Chúa TC 03 “Tôn Vinh Chân Thần” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng
  Cầu Nguyện Chúc Phước . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MS. Quản Nhiệm
 
  Suy Gẫm: Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.(Thi-thiên 107:1)
 
 
 Hướng Dẫn CT – MC:         Quang Lê  
 Ban Âm Nhạc – Music:        Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Julie Lý
                                              Trần Nghiệm – Thiên Tài
 Ban Tiếp Tân – Ushers:        Henry Phùng Dũng Trịnh
 Ban Dâng Hiến – Offering:  Brian Fung Andy Tô 
 Giúp Giờ Thiếu Nhi:             Tina Phùng
 
 

Thi-thiên 107:10-22,  Kinh Thánh Bản Truyền Thống, Cựu Ưc trang 571.