NOVEMBER 17, 2019

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome&Thông Báo – Announcement: MS.QQN

Lời Mời Thờ Phượng: ThiThiên 68:32-35

Call To Worship: Psalms 68:32-35

 

TC195 “Đếm Phước Chúa Ban”–  TC457“Chúc Tôn Chúa”

TC168 “Chúa Đem An Vui Cho Tôi”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation........................MSNC. Quyền Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp:Thi-Thiên 104:24-35.......................................Hoàng Lê

Scripture Reading:..................................................................Psalms 104:24-35

Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi.....................................CôTrang Nguyễn

Sứ Điệp: “Chúc Tôn, Chúc Phước.........................Mục SưHuỳnh Văn Linh

Message:The Spirit of Praising....................................Rev.Linh V. HuynhTôn Vinh Chúa – BTC “Ngàn Lời Chúc Tán”.......................Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering: TC475“Thi Thiên 86”................................Hội Chúng

Thánh Ca 03 “Tôn Vinh Chân Thần”......................................Hội Chúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction....................Mục Sư Huỳnh Văn Linh

 

*Câu Gốc:“Hễ tôi sống bao lâu, tôi sẽ hát xướng cho Đức Giê-hô-va bấy lâu; Hễ tôi còn chừng nào, tôi sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời tôi chừng nấy.”(Thi-Thiên104:33)

 

 

 

 

                    *Hướng Dẫn CT – MC:Lê Văn Hoàng

*Ban Âm Nhạc – Music:Lê Hoàng –TuấnNguyễn – Tài Lê – Eric Lý

*Ban Tiếp Tân – Ushers: Mai Trọng Tín&Lê Trung Nguyên

*Ban Dâng Hiến – Offering: Danny Du Nguyễn & Tô Đình Đài

*Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Tracy Trương & Cô Trang Nguyễn