NOVEMBER 19, 2017

               Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm
                 Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 33: 1-4
                            Call To Worship: Psalm 33: 1-4

TC251“Vầng Đá Muôn Đời” –TC266“Nơi Ẩn Núp Lúc Phong Ba”
                          TC 172 “Khi Jêsus Ngự Vào Lòng”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . .  . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm
Kinh Thánh Đối Đáp: Ma-thi-ơ 7: 24-27 . . . . . . . . . . . .Ô. Tô Đình Đài
Scripture Reading: Matthew 7: 24-27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm             
Message: “Built On the Rock” . . . . . . . . . . . . . . Pastor Linh Huynh
 “Xây Trên Vầng Đá” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm
BTC “Không Ai Cảm Thông Bằng Cứu Chúa Yêu Thương” . .  Đơn Ca
Dâng Hiến – Offering TC 215 “Cung Hiến Cuộc Đời”. . . . . Hội Chúng
Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh
TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . .Hội  Chúng
Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Suy Gẫm: 
“Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một
người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá. Có mưa sa, nước chảy,
gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá.”
                                                                      ( Ma-thi-ơ 7: 24-25 )
                                                                                     
Hướng Dẫn CT – MC: Ô. Tô Đình Đài
Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn 
                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm
Ban Tiếp Tân – Ushers: Ô. Hùng Trần – Ô. Quang Lê
Ban Dâng Hiến – Offering: Ô. Brian Fung – Ô. Hoàng Lê

                                       
Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Thúy Lê & Cô Trang Nguyễn