NOVEMBER 19, 2023

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo –MSQN Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên8:1-2

Call To Worship:Psalms: 8:1-2

 

TC# 5“Nguồn Ơn Phước”–TC#155“Tay Chúa Nắm Tôi”

                                    TC#187 “Ân Điển”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation…………………........MS Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh:I Sa-mu-ên 7:7-13..…………………...……Thư Ký Phục Phạm

Scriptures Reading:………………………………….………I Samuel 7:7-13

Cầu Nguyện Cho Thiếu Nhi…………………………………Cô Kim Thương

Hội Thánh Bầu Cử Chấp Sự 2024-2025………………...MS. Trần Ngọc Hòa

Sứ Điệp “Ê-bên-ê-xe, Vầng Đá Cứu Giúp”..……………MS. Trần Ngọc Hòa

Message: “Ebenezer, Our Stone Of Help”……………..….Rev. Hoa Ng Tran

Tôn Vinh Chúa:BTC“Biết Lấy Chi Cảm Tạ”…………......................Đơn Ca

Dâng Hiến – Offering:TC#215 “Cung Hiến Cuộc Đời”.……..…..Hội Chúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”……………………...Hội Chúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction…………………MS Trần Ngọc Hòa

 

*Câu Gốc:Bấy giờ, Sa-mu-ên lấy một hòn đá, dựng lên giữa khoảng Mích-ba và Sen, đặt tên là Ê-bên-Ê-xe. Vì người nói rằng: Đức Giê-hô-va đã cứu giúp chúng tôi đến bây giờ.

(I Sa-mu-ên 7:12)

*Hướng Dẫn/ MC:Thư Ký Phục Phạm.*Dâng Hiến/ Offering:A Huy Nguyễn- A Hòa Lý.

*Ban Âm Nhạc/ Music: Hoàng Lê- Tài Lê- Bảo Anh- Uyên Đoàn-

 - Vy Phạm.

 

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Chấp Sự: Hòa Lý (512) 913- 2830

Chấp Sự:Tracy Trương (512) 775-2394