NOVEMBER 20, 2016

                   Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                     Chào Mừng–Welcome: MS. Quản Nhiệm

                  Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 86: 8-10

                             Call To Worship: Psalm 86: 8-10

 

TC469“Vinh Quang Rạng Ngời” TC463“Dâng Lời Tán Dương”

                                  TC 457 “ Chúc Tôn Chúa”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Thi-thiên 34: 1-10 . . . . . . . . . . Ô. Du Nguyễn

Scripture Reading: Psalm 34: 1-10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . ..Mục Sư Quản Nhiệm

Bầu Ban Chấp Sự Hội Thánh . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Message: “I Bless God Always” . . . . . . . . . . . Pastor Linh Huynh

 “Tôi Luôn Chúc Tụng”. . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TC 479 “Dâng Lời Cảm Tạ” . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ban Thờ Phượng

Lời Tạ Ơn Chúa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ô. Trần Sê

Dâng Hiến – Offering TC 475 “Thi Thiên 86”. . . . . . . . . .Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction. . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:

    “Hãy cùng tôi tôn trọng Đức Giê-hô-va, Chúng ta hãy cùng

     nhau tôn cao danh của Ngài (Thi Thiên 34:3).”  

                             

Hướng Dẫn CT – MC: Ô. Du Nguyễn

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Ô. Hùng Trần – Ô. Quang Lê

Ban Dâng Hiến – Offering: Ô. Đài Tô – Ô. Quá Lê

 

 

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý