NOVEMBER 21, 2021

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo – MS-QN Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 98: 4-6

Call To Worship:Psamls 98: 4-6

 

TC 408 “Chuyện Tôi Thích Xướng Ca” – TC 411“Tận Trong Tâm Hồn”

             TC 470 “Lời Con Ca Tụng”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation…………………...MS-QN TrầnNgọcHòa

Kinh Thánh:Ma-thi-ơ 11: 25-30…..………...…………..………...Ô Trọng Lê

Scripture Reading: ………………...………........................Matthew 11: 25-30

Cầu Nguyện Cho ThiếuNhi…………..……....……CTVMV- Thầy Thái Bình

Bầu Cử  Ban Chấp Hành Hội Thánh………………………………..Hội Chúng

Sứ Điệp: “Mặc Khải Và Yên Nghỉ”…………........….MSQN. TrầnNgọcHòa

Message: “Reveal  And  Rest”………....………. …..…….…..Rev Hoa  N Tran

Tôn Vinh Chúa:BTC “Tạ Ơn Chúa”…………………………………..Đơn Ca

Dâng Hiến – Offering:TC#221 “Dâng Chúa Thủy Chung”………Hội Chúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”………………………Hội Chúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction………………………………MụcSư

 

*CâuGốc:Mọi việc Cha đã giao cho ta; ngoài Cha không có ai biết Con; ngoài Con và người nào mà Con muốn tỏ ra cùng, thì cũng không biết Cha.”

                                (Ma-thi-ơ 11: 27)

 

*HướngDẫn CT – MC:Ô. Trọng Lê                                                         *DângHiến: Brian Phùng- CôngVõ.

*Ban ÂmNhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê- Eric Lý.

 

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Ông: Huy Nguyễn (512) 656-2262

                          Mrs. Tina Nguyn: (512) 296-3276