NOVEMBER 22, 2015

                            

                   Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                   Chào Mừng–Welcome: Thơ Ký Hội Thánh

                   Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 103: 13-22

                             Call To Worship: Psalm 103: 13-22

 TC 465 “Trong Giây Phút Nầy” – TC 26 “Tung Hô Danh Chúa”  

                                  TC 42 “Khúc Hát Tâm Linh”

     

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . TĐPT. Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh Đối Đáp: Thi-thiên 100: 1-5 . . . . . . . . . . . . . . . . .Huệ Võ

Scripture Reading:Psalm 100: 1-5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . . . . Bà Huỳnh Linh

Message: Meet The Heavenly King” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Bởi Gặp Vua Trời” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TĐPT. Trần Ngọc Hòa

TC 396 “Hoa Huệ Trong Trũng” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Minh Phạm

BTC “Từ Cõi Lòng Sâu Thẫm” . . . . . . . . . . . . . . .Gia Đình Hòa-Giao

Dâng Hiến – Offering TC 222 “Chốn Cao Hơn”. . . . . . . . . Hội Chúng

Bài Thơ Cảm Tạ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ô. Tô Đình Đài

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Tất Lễ. . . . . . . . . . . . . . . . . . TĐPT. Trần Ngọc Hòa

 

Suy Gẫm:

“Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng

nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài; Chúng tôi là dân sự Ngài,

là bầy chiên của đồng cỏ Ngài.” (Thi-thiên 100:3)

                      

Hướng Dẫn CT – MC: Huệ Võ

Ban Âm Nhạc – Music: Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                         Julie Lý – Thiên Tài

Ban Tiếp Tân – Ushers: Thu Nguyễn – Susie Trần

Ban Dâng Hiến – Offering: Quỳnh Nguyễn – Nga Nguyễn

 

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý