NOVEMBER 22, 2020

LễThờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome &Thông Báo – MSNC Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên8: 3-9

Call To Worship:Psalms8: 3-9

 

TC # 342Giờ Xướng Danh- TC#349 “Làm Con VuaThánh”

TC# 510 “Jesus BênTôi”

 

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation……………………MSNC Trần Ngọc Hòa

KinhThánh:Giăng 14: 1-7……...………….……………...…Bà Tina Nguyễn

Scripture Reading: ………………………….…………………… John 14: 1-7

SứĐiệp:Tạ Ơn Kỳ Diệu Đã Sắm Sẵn”…...…………..MS. HuỳnhVăn Linh

Message:“Thanks For A Wonderful Gift Prepared........RevLinh V Huynh

Tôn Vinh Chúa: TC#411 “TậnTrongTâmHồn”………….........Ban HátDẫn

DângHiến – Offering:TC # 221DângChúaThủy Chung….......HộiChúng

Thánh Ca# 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................HộiChúng Đứng

CầuNguyệnChúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

*Câu Gốc:“Khi Ta đãđi, vàđãsắmsẵnchocácngươimộtchỗrồi, Ta sẽtrởlạiđemcácngươiđivới Ta, hầucho Ta ở đâuthìcácngươicũngđó.”

                                                                                                                (Giăng14: 3)

*HướngDẫn CT – MC:Bà Tina Nguyễn*DângHiến: ----Online--------         *Ban ÂmNhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê

Link:     https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được với  MSNC Hòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi:

                        Ông: PhụcPhạm (512) 736-5445

                Mrs. Heather Williams: (512) 619- 3876