NOVEMBER 23, 2014

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome – MS Quản Nhiệm
­­­Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 111:1-10
 
Call To Worship: Psalms 111:1-10
 TC 29 “Hiến Vương Miện” – TC 469 “Vinh Quang Rạng Ngời”
TC 251 “Vầng Đá Muôn Đời”   
   
  Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MS Quản Nhiệm
  Kinh Thánh Đối Đáp: Thi-thiên 105:1-6 (Cựu Ước tr. 568)  . . . . . . . . . . . Huệ Võ   
  Scripture Reading: Psalm 105:1-6
  Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
  Bầu Cử Chấp Sự Hội Thánh - Nhiệm Kỳ 2015-2016  . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
  Tôn Vinh Chúa BTC “Ngàn Lời Chúc Tán” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tốp Ca Nữ
  Sứ Điệp: “Kèm Với Tạ Ơn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MS. Quản Nhiệm
  Message: “Actions with Thanksgiving” . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pastor Linh Huynh
  Tôn Vinh Chúa TC 465 “Trong Giây Phút Này” . . . . . . . . . . . . Ban Thờ Phượng
  Dâng Hiến – Offering TC 215 “Cung Hiến Cuộc Đời”. . . . . . . . . . . .  Hội Chúng                                                      
   (Dâng hiến là đặc ân của con dân Chúa. Quý thân hữu xin đừng bận tâm!) 
  Lời Tạ Ơn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Con Dân Chúa
  Thông Báo – Announcement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
  Tôn Vinh Chúa TC 03 “Tôn Vinh Chân Thần” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng
  Cầu Nguyện Chúc Phước . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MS. Quản Nhiệm
 
  Suy Gẫm: Hãy hát, hãy hát cho Ngài những bài ca! Khá nói về các việc lạ lùng của Ngài.(Thi-thiên 105:2)
 
 Hướng Dẫn CT – MC:         Huệ Võ  
 Ban Âm Nhạc – Music:        Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Julie Lý
                                              Trần Nghiệm – Thiên Tài
 Ban Tiếp Tân – Ushers:       Tina Phùng Julie Lý
 Ban Dâng Hiến – Offering:  Phượng Trần Thu Minh 
 Giúp Giờ Thiếu Nhi:            Giao Trương
 
 

Thi-thiên 105:1-6,  Kinh Thánh Bản Truyền Thống, Cựu Ưc trang 568.