NOVEMBER 24, 2016_ LỄ TẠ ƠN

                                     

LỄ TẠ ƠN - Thanksgiving Worship

 

Chào Mừng- Welcome . .  . . . . . . . . . . . . .  Mục Sư Quản Nhiệm    

Ơn Cao Sâu-Wonderful Grace (TC#39) c.1. . . . Hội Chúng đứng      

Thi Thiên- Psalm 138: 1-8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng         

Cầu Nguyện Khai Lễ - Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư                                                                                         “Náu Nương Nơi Vầng Đá Muôn Đời ” . . . . . . . . . . . . . . Ca Đoàn   

Lời Tạ Ơn Chúa-Words of Thanks. . . . . . . . . . . . . . . .Hùng Trần

“Tạ Ơn Chúa” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gia Đình Hoàng Lê

Lời Tạ Ơn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hội Chúng

 Ơn Cao Sâu -Wonderful Grace (TC#39) c.2 . . . Hội Chúng đứng     

“Words of Thanks” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Đức Nguyễn

“How Great Thou Art”. . . . . . . . . . . . . . .Praise & Worship Team

Bài Thơ Tạ Ơn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bà Trường Nguyễn

Dâng Hiến  TC# 161 “Ơn Lạ Lùng”. . . . . . . . . . . . . . . . Hội Chúng 

“Dâng Chúa Khúc Tình Ca”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuấn Nguyễn

Lời Tạ Ơn Chúa- Words of Thanks. . . . . . . . . . . . . .Phạm Phục

“Lời Tạ Ơn” TC# 459 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nhóm Chiên Con

Suy Gẫm Mùa Tạ Ơn . . . . . . . . . . . . . . . . MSQN Huỳnh Văn Linh

Thánh Thay, Thánh Thay, Thánh Thay-  (#6). . Hội Chúng đứng     

Cầu Nguyện Chúc Phước. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . Mục Sư

                                                               

++++

Hướng Dn Chương Trình:      TĐ Trần Ngọc Hòa             

Âm Nhạc- Music:            Nguyễn Tuấn - Lê Hoàng -Thiên Tứ

Ban Tiếp Tân- Greeters:        Ô.   Phạm Phục  – Ô.  Trần   Hùng

Ban Dâng Hiến:                Bà  Heather Williams - Bà Susie Trần