NOVEMBER 24, 2019

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome&Thông Báo – Announcement: MS.QQN

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên138: 1-5

Call To Worship:Psalms138: 1-5

 

TC56 “Ánh Sáng Tình Yêu”–  TC42“Khúc Hát Tâm Linh”

TC168 “Chúa Đem An Vui Cho Tôi”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation........................MSNC. Quyền Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp:Thi-Thiên100:1-5........................................Bà Vi Trần

Scripture Reading:......................................................................Psalms 100:1-5

Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi.....................................CôTrang Nguyễn

Sứ Điệp:“Biết Chúa – Biết Mình...........................Mục SưPhan Vĩnh Phúc

Message:“Know God – Know Ourselves..........................Rev.Phuc V. PhanTôn Vinh Chúa – TC 32“Tôn Vinh Chúa Tôi”......................Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering:TC382“Ánh Sáng Cho Đời”......................Hội Chúng

Thánh Ca 03 “Tôn Vinh Chân Thần”......................................Hội Chúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction.....................Mục SưPhan Vĩnh Phúc

 

*Câu Gốc:“Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài.”

(Thi-Thiên 100:4)

 

 

 

 

                    *Hướng Dẫn CT – MC:Bà Trần Ngọc Vi

*Ban Âm Nhạc – Music:Lê Hoàng –Tuấn Nguyễn – Tài Lê – Eric Lý

*Ban Tiếp Tân – Ushers: Bà Trinh Nguyễn&Bà Bính

*Ban Dâng Hiến – Offering:Bà Thu Minh&Bà Huệ Võ

*Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Tracy Trương & Cô Trang Nguyễn

 

 

 

*Khi không liên lạc được với  MSNC Hòa & CTVMV Quang Lê, xin gọi:

ÔngDanny Nguyễn: (512)-626-6830

BàNga Nguyễn:(512)-799-5661