NOVEMBER 25, 2021( LỄ TẠ ƠN )

LỄ TẠ ƠN - Thanksgiving Worship

 

Chào Mừng – Welcome ………………...…MSQN Trần Ngọc Hòa

TC # 39 “Ơn Cao Sâu” – Wonderful Grace ……. Hội Chúng Đứng

Cầu Nguyện Khai Lễ - Invocation ……..….MSQN Trần Ngọc Hòa

BTC “ Đấng Chăn Giữ Tôi”………………………….….. Ca Đoàn

TC # 142 “ Tiếng Chúa Gọi” …………..………..Nhóm Chiên Con

Lời Tạ Ơn Chúa – Words of Thanks ……………..…….Hội Chúng

BTC “ Tạ Ơn Cha Yêu Thương” ……. Nhóm Chăm Sóc-Việt Ngữ

Lời Tạ Ơn Chúa – Words of Thanks ……………..…….Hội Chúng

Song Ca “ Tình Yêu Chúa Cao Vời” . . . . . Du Nguyễn và Mai Lan

BTC “ Lời Tạ Ơn Chúa” …………….……….Điểm Nhóm Temple

Dâng Hiến TC # 161 “ Ơn Lạ Lùng”……………….…..Hội Chúng

Đơn Ca “ Tạ Ơn Chúa” …………………………………..Trọng Lê

Kinh Thánh Đối Đáp: Thi Thiên 103:1-5 ……………... Hội Chúng

“ Những Ơn Phước Linh Hồn Mãi Nhớ” ….….MS Trần Ngọc Hòa

Đơn Ca “ Tình Yêu Chúa Biến Đổi” ………………..….Trung Hậu

TC # 6 “Thánh Thay, Thánh Thay,Thánh Thay”...Hội Chúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước………………………………..…Mục Sư

 

 

Câu Gốc: “ Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài”

 

                                                                  Thi Thiên 103:1-2

 

 

Hướng Dẫn Chương Trình - MC: CTVMV Lê Văn Quang

Âm Nhạc – Music: Lê Hoàng – Thiên Tứ

Ban Tiếp Tân – Greeters: Ô. Tim Huỳnh – Ô. Du Nguyễn

Ban Dâng Hiến: Bà Heather Williams – Bà Tina Nguyễn

 

 

Thi  Thiên 103: 1-5

 

1  Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! 

2  Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài. 

3  Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, Chữa lành mọi bịnh tật ngươi, 

4  Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, Lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi.

5. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon. Tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng.

 

 

 

******

 

“Tâm Hồn Ngợi Ca”

 

 

“Hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Đức Chúa Trời, Và trả sự hứa nguyện ngươi cho Đấng Chí cao;” (Thi Thiên 50: 14)

 

Thou that has given so much to me, Give one thing more -- a grateful heart;

Not thankful when it pleases me, as if Thy blessings had spare days;

But such a heart, whose pulse may be Thy praise.

 

(Lạy Chúa! Ngài đã ban cho con quá nhiều, xin cho một điều nữa- Đó là tấm lòng biết ơn; Không phải biết ơn khi nó làm vui lòng con, như các phuớc Ngài đ dành;  nhưng một tấm lòng, có nhịp đập là lơì ca tụng của Ngài ).

 

  George Herbert