NOVEMBER 26,2017

                 Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
                 Chào Mừng–Welcome: Thơ Ký Hội Thánh
                 Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 34: 1-3
                            Call To Worship: Psalm 34: 1-3

TC155“Tay Chúa Nắm Tôi” –TC156“Bước Với Chúa Yêu Thương”
                          TC 172 “Khi Jêsus Ngự Vào Lòng”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . TĐPT. Trần Ngọc Hòa
Kinh Thánh Đối Đáp: Ma-thi-ơ 7: 15-23 . . . . . . . . . .Thu Minh Nguyễn
Scripture Reading: Matthew 7: 15-23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Julie Lợi Lý              
Message: “Kingdom of God: Conditiion” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 “Điều Kiện Của Nước Trời” . . . . . . . . . . . . . TĐPT. Trần Ngọc Hòa
TC 180 “Yêu Thương Chúa Thêm” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hội Thánh
Dâng Hiến – Offering TC 187 “Ân Điển”. . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng
Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh
TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . . Hội  Chúng
Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Suy Gẫm:
“Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa,
  thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý
  muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. ( Ma-thi-ơ 7: 21 )”
                                                                      
                                                                                     
Hướng Dẫn CT – MC: Thu Minh Nguyễn
Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn
                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm
Ban Tiếp Tân – Ushers: Giao Trương – Loan Đoàn
Ban Dâng Hiến – Offering: Trang Nguyễn – Yến Nguyễn

                                       
Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Thúy Lê & Cô Trang Nguyễn