NOVEMBER 27, 2014

LỄ TẠ ƠN – Thanksgiving Worship
 
Chào Mừng-Welcome  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm    
TC#39 Ơn Cao Sâu-Wonderful Grace of Jesus (c.1) . . . . . . . . Hội Chúng
Thi Thiên 100:1-5 (Psalm 100:1-5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hội Chúng
Cầu Nguyện Khai Lễ - Invocation . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm
TC#50 Chúa Thánh Vinh Quang-His Name is Wonderful . . . . .  Ca Đoàn   
Lời Tạ Ơn Chúa I - Words of Thanks . . . . . . . . . . . . . . . Con Dân Chúa
TC#301 Đi Từng Bước-Step by Step . . . . . . . . . . . . . . . Nhóm Chiên Con
BTC Mùa Đông Cảm Tạ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nguyễn Minh Tuấn
TC#39 Ơn Cao Sâu-Wonderful Grace of Jesus (c.2) . . . . . . . . Hội Chúng
Lời Tạ Ơn Chúa II - Words of Thanks . . . . . . . . . . . . Huỳnh Thái Bình
How Great Is Our God. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .English Ministries
Dâng Hiến - Offering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng 
BTC “Khúc Hát Tạ Ơn” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lê Văn Hoàng
Lời Tạ Ơn Chúa III - Words of Thanks . . . . . . . . . . . . . Ô. Lê Văn Quá
BTC Thỏa Lòng . . . . . . . . . Gia Đình Thiên Tài & GĐ. Phạm Phục
Sứ Điệp: “Ơn Ban Ngàn Đời. . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm
Message: “Generationl Blessings. . . . . . . . . . . . . . .Pastor Linh Huynh
TC#463 Dâng Lời Tán Dương- I Sing Praises. . . . . . . . . . . . . Hội Chúng      
Cầu Nguyện Chúc Phước. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm
                                               
                                                   ++++++
 
Hướng Dẫn Chương Trình - MC:   . Trần Ngọc Hoà             
Âm Nhạc - Music: Nguyễn Tuấn - Lê Hoàng - Thiên Tài - Trần Nghiệm
Ban Tiếp Tân - Greeters:  Ô. Phạm Phục    Ô. Trần Hùng
Ban Dâng Hiến - Offering:   Bà  Heather Williams – Bà Susie Trần