NOVEMBER 27, 2016

                   Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                    Chào Mừng–Welcome: Thơ Ký Hội Thánh

                   Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 66: 1-4

                             Call To Worship: Psalm 66: 1-4

 

TC 402 “Vinh Danh Chúa” TC 454 “Ngợi Ca Ơn Thương Xót”

                                  TC 457 “ Chúc Tôn Chúa”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . .TĐ Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh Đối Đáp: Thi-thiên 66: 5-17 . . . . . . .Mai Trinh Nguyễn

Scripture Reading: Psalm 66: 5-17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . . . . . . Julie Lợi Lý

Message: “Come & See the Exalted One”. . . .TĐ Trần Ngọc Hòa

 “Bởi Chúa Đáng Tôn Cao”. . . . . . . . . . . . . . . TĐ Trần Ngọc Hòa

BTC  “Dâng Lời Tạ Ơn Chúa” . . . . . . . . . . . .Du Nguyễn & Mai Lan

Lời Tạ Ơn Chúa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bà Nga Nguyễn

Dâng Hiến – Offering TC 332 “Có Gì Dâng Chúa. .”. . . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Kết Thúc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TĐ Trần Ngọc Hòa

 

 

Suy Gẫm:

               “Hãy đến, xem các việc của Đức Chúa Trời;

      Công việc Ngài làm cho con cái loài người thật đáng sợ.”

                                   ( Thi Thiên 66: 5 )       

                             

Hướng Dẫn CT – MC: Mai Trinh Nguyễn

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Bà Susie Tran – Bà Nga Nguyễn

Ban Dâng Hiến – Offering: Loan Đoàn – Trang Nguyễn

 

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý