NOVEMBER 28, 2021

 

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo – MS-QN Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 9: 1-2

Call To Worship:Psamls 9: 1-2

 

TC 301 “Đi Từng Bước” – TC 312“Nguyện Theo Jesus”

             TC 314 “Nguyền Theo BướcChân Người”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation…………………...MS-QN TrầnNgọcHòa

Kinh Thánh:Ê-phê-sô 4: 20-24…...………...………………..BàPhượngTrần

Scripture Reading: ………………...……….......................Ephesians 4: 20-24

CầuNguyện Cho Thiếu Nhi…………..……....……CTVMV- ThầyTháiBình

Sứ Điệp: “Được Nghe, Được Học, Được Biến Đổi”..Mục Sư Huỳnh Văn  Linh

Message: “Had Heard, Had Learned, and Had Changed”…Rev Linh V Huynh

Tôn Vinh Chúa:TC470 “Lời Con Ca Tụng”………………..……Ban Hát Dẫn

DângHiến – Offering:TC#221 “DângChúaThủyChung”………HộiChúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”………………………HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction………………………………MụcSư

 

*CâuGốc:Vì anh em đã nghe đạo Ngài; và được dạy dỗ trong Ngài ( y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jesus) rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành.”

                                (Ê-phê-sô 4: 21-22)

 

*HướngDẫn CT – MC:BàPhượngTrần         *DângHiến: Tina Nguyễn- HồngNguyễn (HuyNguyễn).

*Ban ÂmNhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê- Eric Lý.

 

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Ông: Huy Nguyễn (512) 656-2262

                          Mrs. Tina Nguyn: (512) 296-3276