NOVEMBER 29, 2015

                                      

                  Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                  Chào Mừng–Welcome: Thơ Ký Hội Thánh

                   Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 104: 1-5

                             Call To Worship: Psalm 104: 1-5

 TC 42 “Khúc Hát Tâm Linh” – TC 44 “Chúa Jêsus Lâm Phàm”  

                       TC 57 “Tiếng Nói Trong Tâm Hồn Tôi”

     

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . TĐPT. Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh Đối Đáp: Phi-líp 3: 7-16 . . . . . . . . . . . . . . .Ô. Tim Huỳnh

Scripture Reading:Philippians 3: 7-16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . Cô Trương Vân Giao

Message: Growing In Christ” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Tấn Tới Trong Chúa” . . . . . . . . . . . . . . . . .Thầy Jimmy Cao Hùng

BTC “Chúa Luôn Bên Tôi” . . . . . . . . . . . . . . . Mai Lan và Du Nguyễn

Dâng Hiến – Offering TC 401 “Nơi Gô-Gô-Tha”. . . . . . . . .Hội Chúng

BTC Hát Cảm Tạ Chúa . . . . . . . . . . . . . . . Dì Trường và Tuấn Nguyễn

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Tất Lễ. . . . . . . . . . . . . . . . . . .TĐPT. Trần Ngọc Hòa

 

Suy Gẫm:

“ Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài , từ rày đến đời đời ! A- men "
( 2Phi-e-rơ 3:18 )

                      

 

Hướng Dẫn CT – MC: Ô. Tim Huỳnh

Ban Âm Nhạc – Music: Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                         Julie Lý – Thiên Tài

Ban Tiếp Tân – Ushers: Ô. Hùng Trần – Ô. Quang Lê

Ban Dâng Hiến – Offering: Bà Thu Nguyễn – Bà Huế Williams

 

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý