NOVEMBER 30, 2014

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome – TĐ. Trần Ngọc Hòa
­­­Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 22:22-26
 
 
Call To Worship: Psalms 22:22-26
 TC 459 “Lời Tạ Ơn” – TC 462 “Hosanna”
TC 251 “Vầng Đá Muôn Đời”   
 
 
  Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TĐ. Trần Ngọc Hòa
  Kinh Thánh Đối Đáp: Thi-thiên 22:27-31 (Cựu Ước tr. 517)  . . . . . .Henry Phùng  
  Scripture Reading: Psalm 22:27-31
  Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Julie Lý
  Sứ Điệp: “Dòng Dõi Của Chúa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TĐ. Trần Ngọc Hòa
  Tôn Vinh Chúa BTC Với Lòng Biết Ơn . . . . . . . . . . . . . . .Thiên Tài – Lan Anh
  Dâng Hiến – Offering TC 234 “Tận Hiến Cho Chúa”. . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng                                                      
   (Dâng hiến là đặc ân của con dân Chúa. Quý thân hữu xin đừng bận tâm!) 
  Thông Báo – Announcement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thư Ký HT
  Tôn Vinh Chúa TC 03 “Tôn Vinh Chân Thần” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng
  Cầu Nguyện Tất Lễ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TĐ. Trần Ngọc Hòa
 
  Suy Gẫm: Một dòng dõi sẽ hầu việc Ngài; Người ta sẽ kể dòng dõi ấy là dòng dõi của Chúa. Dòng dõi ấy sẽ đến rao truyền sự công bình của Ngài, thuật cho dân tộc sẽ sanh ra rằng Đức Giê-hô-va đã làm việc ấy.(Thi-thiên 22:30-31)
 
 
 Hướng Dẫn CT – MC:         Henry Phùng  
 Ban Âm Nhạc – Music:        Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Julie Lý
                                              Trần Nghiệm – Thiên Tài
 Ban Tiếp Tân – Ushers:       Ô. Nguyễn Xuân Hoàng – Ô. Tô Đình Đài
 Ban Dâng Hiến – Offering:  Bà Kim Anh – Bà Nguyễn Xuân Hoàng
 Giúp Giờ Thiếu Nhi:             Giao Trương
 
 

Thi-thiên 22:27-31,  Kinh Thánh Bản Truyền Thống, Cựu Ưc trang 517.