OCTOBER 01, 2017

                 Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm

                  Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 1: 1-3

                            Call To Worship: Psalm 1: 1-3

 

               TC 6 “Thánh Thay! Thánh Thay! Thánh Thay!”

     TC 18 “Thánh Chúa Siêu Việt” – TC 310 “Đường Lối Chúa”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Lu-ca 10: 16-24 . . . . . . . . . . . . . . . . .Bình Huỳnh

Scripture Reading: Luke 10: 16-24 . . . . . . . . . . . . . . . . . .Billy Pearson

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Tiệc Thánh – Communion. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TC 370 “Tiệc Thánh”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .Hội Chúng              

Message: “His Works For Us” . . . . . . . . . . . . . . . .Pastor Linh Huynh

 “Chúa Làm Cho Chúng Ta” . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

TC 245 “Như Ý Cha” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Ministry

Dâng Hiến – Offering TC 221 “Dâng Chúa Thủy Chung”. . . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction. . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm: “Dầu vậy, chớ mừng vì các quỉ phục các ngươi; nhưng hãy

mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng ( Lu-ca 10: 20 )”.

                                                                                      

Hướng Dẫn CT – MC: Bình Huỳnh – Billy Pearson

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Frank Le – Justin Tran

Ban Dâng Hiến – Offering: Ryan Huynh – Justine Tran

Ban Tiệc Thánh:            TĐ Hòa Trần – Ô. Du Nguyễn

                                         Ô. Quang Lê – Ô. Hùng Trần

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Thúy Lê & Cô Trang Nguyễn