OCTOBER 01, 2023

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo –MSQN Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên89:1-2

Call To Worship:Psalms: 89:1-2

 

TC#18“Thánh Chúa Siêu Việt” - BTC“Trên Cả Mọi Sự”

                        TC#445 “Yêu Là Khi”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation…………………....MSPhạm Thanh Bình

Kinh Thánh:Hê-bơ-rơ 12:22-29…………………………CTVMV-Thái Bình

Scriptures Reading:………………………………………..Hebrews 12:22-29

Cầu Nguyện Cho Thiếu Nhi………………………………Cô Jennie Thúy Lê

Tiệc Thánh:Tôn Vinh Chúa TC#374 “Thập Tự Xưa”………….…Hội Chúng

Sứ Điệp “Hãy Đến Gần Chúa”……………………….....MS. Trần Ngọc Hòa

Message: “Drawing Near To God”…………………...…….Rev Hoa N. Tran

Tôn Vinh Chúa:TC#224“Đến Theo Chúa”…………..…….English Ministry

Dâng Hiến – Offering:TC#234 “Tận Hiến Cho Chúa”……….......Hội Chúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”……………………...Hội Chúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction………….Mục SưPhạm Thanh Bình

 

*Câu Gốc:Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài; vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt.

(Hê-bơ-rơ 12:28-29)

*Hướng Dẫn/ MC:CTVMV- Thái Bình*Dâng Hiến/ Offering:Ryan Huỳnh- Khang Nguyễn.

*Ban Tiệc Thánh: Chấp Sự Phục Phạm- Chấp Sự Tim Huỳnh

                            Chấp Sự Huy Nguyễn- Chấp Sự Dũng Trịnh.

*Ban Âm Nhạc/ Music: Hoàng Lê- Tài Lê- Bảo Anh- Uyên Đoàn-

 Eric Ly- Vy Phạm.

 

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Chấp Sự: Huy Nguyễn (512) 294-1159

Chấp Sự:Heather Williams (512) 691- 3876