OCTOBER 02, 2016

 

                   Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                     Chào Mừng–Welcome: MS. Quản Nhiệm

                   Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 63: 1-5

                              Call To Worship: Psalm 63: 1-5

 

TC 195“Đếm Phước Chúa Ban”–TC 214“Tâm Hồn Bùng Cháy”

                                     TC 216 “Chính Ngài”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Lê-vi ký 20: 22-26 . . . . . . .  Thái Bình Huỳnh

Scripture Reading: Leviticus 20: 22-26. . . . . . . . . . . . Billy Pearson

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . ..Mục Sư Quản Nhiệm

Tiệc Thánh – Communion. . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TC 370 “Tiệc Thánh”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hội Chúng

Message: “Separated For HIM” . . . . . . . . . . . Pastor Linh Huynh

 “Biệt Riêng Cho Chúa”. . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TC 290 “Đi Với Chúa” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Youth Team

Dâng Hiến – Offering TC 335 “Chúa Với Tôi”. . . . . . . . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction. . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Suy Gẫm:

 “Đối cùng ta các ngươi hãy nên thánh, vì ta, Đức Giê-hô-va,

là thánh; ta đã phân rẽ các ngươi với các dân, để các ngươi

thuộc về ta. ( Lê-vi ký 20: 26 )”

 

Hướng Dẫn CT – MC: Thái Bình Huỳnh – Billy Pearson

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Ryan Huynh – Justin Tran

Ban Dâng Hiến – Offering: Frank Le – Andy Le

Ban Tiệc Thánh:            TĐ. Trần Ngọc Hòa – Ô. Tim Huỳnh

                                         Ô. Hùng Trần – Ô. Quang Lê

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý