OCTOBER 04, 2015

                    Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                      Chào Mừng–Welcome: MS. Quản Nhiệm

                     Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 93:1-5

                                Call To Worship: Psalm 93:1-5

                 TC 152 “Tiếng Hát Của Tôi” –  “With All I Am”

                                             “Desert Song”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Lu-ca 19:1-10 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jennie Le

Scripture Reading:Luke 19:1-10 . . . . .. . . . . . . . . . . . . Mililani Chun

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Tiệc Thánh – Communion. . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TC 370 “Tiệc Thánh”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .Hội Chúng

Message: Seeking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

 “Tìm Kiếm”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

“You Are My King” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .English Ministry

Dâng Hiến – Offering TC 240 “Gần Lòng Từ Ái”. . . . . . . .Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction. . . . . . .  Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:Đức Chúa Jêsus đến chỗ ấy, ngước mắt lên mà phán

 rằng: Hỡi Xa-chê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở nhà

ngươi.” ( Lu-ca 19:5 ).

 

Hướng Dẫn CT – MC: Jennie Le – Mililani Chun

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – ThiênTài

Ban Tiếp Tân – Ushers: Tracy - Justine

Ban Dâng Hiến – Offering: Billy - Frank

Ban Tiệc Thánh:            TĐ Trần Ngọc Hòa – Ô. Trần Hùng

                                         Ô. Tim Huỳnh – Ô. Quang Lê

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie lý