OCTOBER 04, 2020

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome&Thông Báo – MSNC Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên105:1-4

Call To Worship:Psalms105: 1-4

 

TC # 154NươngTrongChúa- TC#156 “BướcVớiChúaYêuThương”

TC# 164 “SựBìnhAn”

 

 

CầuNguyệnKhaiLễ– Invocation................................MSNC TrầnNgọcHòa

KinhThánh:I Tê-sa-lô-ni-ca 4: 1-8………….………………Ông DuNguyễn

Scripture Reading: …………………………….....….....I Thessalonians 4: 1-8

TiệcThánh: TC#370 “TiệcThánh”……………………………......HộiChúng

SứĐiệp:Thánh Sạch Theo Ý Chúa”…………….….MSNCTrầnNgọcHòa

Message:“Holiness By The Will Of God……….….……PastorHoa N Tran

Tôn Vinh Chúa: TC#155 “Tay ChúaNắmTôi”…………………...…Song Ca

DângHiến – Offering:TC # 215CungHiếnCuộcĐời…...…......HộiChúng

Thánh Ca# 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................HộiChúng Đứng

CầuNguyệnChúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

*Câu Gốc:“BởichưngĐứcChúaTrờichẳnggọichúng ta đếnsự ô uếđâu, bènlàsựnênthánhvậy.”                                            (I Tê-sa-lô-ni-ca 4: 7)         

*HướngDẫn CT – MC: DuNguyễn*DângHiến: ----Online--------      *Ban ÂmNhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê                                                *Ban TiệcThánh: CTVMV Quang Lê- Ô PhụcPhạm

Link:     https://www.youtube.com/channel/UC9ZMzeNjFj-ChDoMq6kLI3A/featured 

 

*Khi không liên lạc được với  MSNC Hòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi:

                        Ông: Du Nguyễn (512) 626-6830

                     Mrs. Tina Nguyễn: (512) 296-3276