OCTOBER 09, 2016

                 Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                 Chào Mừng–Welcome: Thơ Ký Hội Thánh

                 Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 65: 1-4

                            Call To Worship: Psalm 65: 1-4

 

TC 313 “Tình Yêu Vững Bền”–TC 315 “Chúa Hằng Chăn Giữ”

                                      TC 216 “Chính Ngài”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . TĐPT. Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh Đối Đáp: Rô-ma 1: 8-13 . . . . . . . . . . . . . . . .Giao Trương

Scripture Reading: Romans 1: 8-13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“I Got Peace Like a River”-Cầu Nguyện Cho Thiếu Nhi. .Julie Lợi Lý

HĐ Lưu-Mời MS Quản Nhiệm (2017-2019). . . TĐ Trần Ngọc Hòa

Message:Love In Christ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 “Mối Chân Tình Trong Đấng Christ”. .Mục Sư Nguyễn Văn Nghi

TC 348 “Khúc Thiên Ca” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 349 “Làm Con Vua Thánh”. . . . .Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước - Benediction . . . .Mục Sư Nguyễn Văn Nghi

 

 

Suy Gẫm:

   “Thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm anh em, đặng thông

  đồng sự ban cho thiêng liêng cùng anh em, hầu cho anh em

  được vững vàng (Rô-ma 1: 11)”.                                 

             

Hướng Dẫn CT – MC: Giao Trương

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – ThiênTài – Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Lan Anh – Thy Nguyễn

Ban Dâng Hiến – Offering: Tài lý – Tài Lê

                         

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý