OCTOBER 10, 2021

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo – MS-QN Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 113: 1-3

Call To Worship:Psamls113: 1-3

 

TC 400 “Bây Giờ Tôi Tin” – TC 387 “Ánh Sáng hải Đăng”

             TC 388 “Đưa Về Chúa”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation…………………...MS-QN Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh:Xuất-ê-díp-tô-ký 3:1-14…….……...…….................Ô Trọng Lê

Scripture Reading: …………………...………..........................Exodus 3:1-14

Cầu Nguyện Cho Thiếu Nhi…………..………..………Bà Mục Sư Hòa Trần

Sứ Điệp: “Bị Đốt Nhưng Không Tàn”….……...….....MSQN. Trần Ngọc Hòa

Message: “Burning, But Not Consumed”...………….. ……..Rev Hoa N Tran

Tôn Vinh Chúa:BTC “Chúa Vĩ Đại Lắm Thay”…………………...…Đơn Ca

Dâng Hiến – Offering:TC#221 “Dâng Chúa Thủy Chung”………..Hội Chúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”………………………Hội Chúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction………………………………Mục Sư

 

*Câu Gốc:
Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là Đấng tự hữu hằng hữu; rồi Ngài lại phán rằng: Hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: Đấng tự hữu hằng hữu đã sai ta đến cùng ngươi..”

                                (Xuất 3:14)

 

*HướngDẫn CT – MC:Ô Trọng Lê                                                               *Dâng Hiến: Tina Phùng- Hồng Nguyễn (Phục Phạm)

*Ban Âm Nhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê- Eric Lý.