OCTOBER 12, 2014

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome – MS Quản Nhiệm
­­­Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 146:5-10
 
Call To Worship: Psalms 146:5-10
 TC 188 “Con Trời Thương Thế Gian” – TC 198 “Vững Tin Nơi Chúa” –
TC 431 “Danh Lạ Lùng”  
   
  Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MS. Quản Nhiệm
  Đọc Kinh Thánh: Phi-líp 4:1-13 (Tân Ước tr. 207)  .. . . . . . . . . . . . . Giao Trương  
  Scripture Reading: Philippians 4:1-13
  Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
  Tôn Vinh Chúa TC 195 “Đếm Phước Chúa Ban” . . . . . . . . . . . . .Ban Tráng Niên
  Sứ Điệp: “Một Thay Đổi Chấn Động. . . . . . . . . . . . . .MS. Nhân-Tâm Nguyễn
  Message: “A Seismic Shift” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastor Timothy Nguyen
  Dâng Hiến – Offering TC 221“Dâng Chúa Thủy Chung” . . . . . . . . . . Hội Chúng                                                      
   (Dâng hiến là đặc ân của con dân Chúa. Quý thân hữu xin đừng bận tâm!)
  Tôn Vinh Chúa TC 385 “Gánh Lúa Về” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Chứng Đạo
  Thông Báo – Announcement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
  Tôn Vinh Chúa TC 03 “Tôn Vinh Chân Thần” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng
  Cầu Nguyện Tất Lễ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MS. Quản Nhiệm
 
  Suy Gẫm: Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.
                                                                                           (Phi-líp 4:13)
 
 Hướng Dẫn CT – MC:         Giao Trương  
 Ban Âm Nhạc – Music:        Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Julie Lý
                                             Trần Nghiệm – Thiên Tài
 Ban Tiếp Tân – Ushers:       Ngân Nguyễn Lan Anh
 Ban Dâng Hiến – Offering: Tina Phùng  Hồng Phạm 
 Giúp Giờ Thiếu Nhi:            Kim Anh
 
 

Phi-líp 4:1-13,  Kinh thánh Bản Truyền Thống, Tân Ưc trang 207.