OCTOBER 13, 2019

                                                          
Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome & Thông Báo – Announcement: MS.QQN
                Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 126:1-6
                                  Call To Worship: Psalms 126:1-6

TC 236 “Vâng Theo Chúa”  –  TC 138 “Thần Linh Cảm Hóa”
TC 393 “Mong Làm Nguồn Phước”  

Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation........................Mục Sư NC. Trần Ngọc Hòa
Kinh Thánh Đối Đáp: II Các Vua 5:1-16..............................Julie Lợi Nguyễn
Scripture Reading:.......................................................................2 Kings 5:1-16
“Diễu Hành Truyền Giáo Thế Giới”.................................................Hội Thánh
Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi......................................Cô Tracy Trương
Sứ Điệp: “Chỉ Một Lời Giới Thiệu”.....................Mục Sư Nguyễn Thành An
Message: “Just a Simply - Pass It On”..............................Rev. An T. Nguyen                               Tôn Vinh Chúa TC 395 “Ánh Sáng Phúc Âm”..................Ca Đoàn Hội Thánh
Dâng Hiến – Offering: TC 389 “Rao Tin Lành”..............................Hội Chúng
Thánh Ca 03 “Tôn Vinh Chân Thần”......................................Hội Chúng Đứng
Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction....................Mục Sư Huỳnh Văn Linh

*Câu Gốc: “...nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em.” (I Phi-e-rơ 3:15)   
                            
                
             
                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            *Hướng Dẫn CT – MC: Julie Lợi Nguyễn
*Ban Âm Nhạc – Music: Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Tài Lê – Eric Lý
*Ban Tiếp Tân – Ushers: Nhung Phạm & Thy Nguyễn  
*Ban Dâng Hiến – Offering: Hiếu Phan & Huy Nguyễn
*Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Tracy Trương & Cô Trang Nguyễn

 

 *Khi không liên lạc được với  MSNC Hòa & CTVMV Quang Lê, xin gọi:
                          Ông: Phục Phạm (512)-736-5445
                          Mrs. Heather Williams: (512)-619-3876